BEPIS Polityka Prywatności i Zasady Użytkowania

Polityka Prywatności i Zasady Użytkowania

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. ZAGADNIENIA WSTĘPNE

1.1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania przez Użytkownika z serwisu bepis.pl (zwanym dalej „SERWISEM” lub „BEPIS.PL”), którego właścicielem jest „Przedsiębiorstwo Metali Nieżelaznych „BOBREK” Sp.J. Krzysztof i Paweł Kleszcz, Bronisław Koźbiał
Ul. Krakowska 1a, 32-661 Bobrek” (zwany dalej „PMN BOBREK Oddz. BEPIS” lub „USŁUGODAWCĄ”).

1.2. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej umowy jest osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do podejmowania czynności prawnych. Zatem Użytkownik będący osobą fizyczną musi mieć skończone 18 lat.

1.3. Akceptując niniejszą Umowę Użytkownik wyraża zgodę na to, aby Użytkowanie przez niego Serwisu podlegało uregulowaniom Umowy z Użytkownikiem i Polityce Prywatności Serwisu.

1.4. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.

1.5. Poniższe uregulowania traktowane są, jako prawnie wiążąca umowa pomiędzy Serwisem, a każdym jego Użytkownikiem bez względu na sposób i zakres korzystania z Serwisu. Co za tym idzie, rozpoczęcie korzystania z Serwisu oznacza akceptację niniejszych zapisów w całości bez zastrzeżeń.

 1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SERWISU

2.1. BEPIS.PL jest serwisem internetowym udostępniającym informacje na temat bieżącej oferty firmy PMN BOBREK Oddz. BEPIS

 1. REJESTRACJA, KONTO, NAZWA UŻYTKOWNIKA

3.1. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu od Użytkownika może wymagać się rejestracji. Po pomyślnie przeprowadzonym procesie rejestracji Użytkownikowi przyznaje się Nazwę i Konto Użytkownika, na którym będzie można zamieszczać materiały i informacje, zgodnie z niniejszą Umową. Kolejne wejścia do Serwisu odbywają się drogą logowania (podanie Nazwy Użytkownika lub adresu e-mail oraz hasła).

3.2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia własnego Konta z Serwisu.

3.3. Użytkownik zobowiązany jest do wpisania prawidłowych danych kontaktowych podczas rejestracji. Wpisanie nieprawdziwych danych i tym samym naruszenie postanowień Regulaminu upoważnia Usługodawcę do zablokowania Konta.

3.4. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania podejmowane na podstawie swojej Nazwy Użytkownika i hasła oraz odpowiada za jego zabezpieczenie. Użytkownik nie może ujawniać ani przekazywać swojego hasła innym osobom.

3.5. W celu zweryfikowania dokładności informacji podawanych przez Użytkowników podczas rejestracji wykorzystywanych jest wiele technik. Jednakże z uwagi na trudności związane z weryfikacją Użytkowników w Internecie, Usługodawca nie daje gwarancji prawdziwości tożsamości podawanej podczas rejestracji przez Użytkowników lub zgodności informacji ze stanem faktycznym.

 1. ZASADY DZIAŁANIA SERWISU

4.1. Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego, niezakłóconego ani bezpiecznego dostępu do Serwisu, a jego praca może być zakłócana licznymi czynnikami, na które nie ma wpływu. Ponadto nie gwarantuje się Użytkownikowi żadnej satysfakcji z korzystania z Serwisu i zapewnienia mu wrażeń czy jakichkolwiek efektów związanych z jego subiektywnymi oczekiwaniami. W tych zakresach wyłącza się wszelkie roszczenia Użytkownika.

4.2. Usługodawca nie będzie udostępniać danych osobowych Użytkownika osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków opisanych w Zasadach zachowania poufności.

4.3. Użytkownik gwarantuje, że jego działania związane z użytkowaniem Serwisu są zgodne z prawem i bierze za nie całkowitą prawną odpowiedzialność.

4.4. Informacje, materiały, komentarze, jak i inne działania prowadzone przez Użytkownika nie mogą:

4.4.1. W żaden sposób przeszkadzać w korzystaniu z Serwisu przez innych Użytkowników,

4.4.2. Być obraźliwe lub grożące innym, obelżywe, zniesławiające, itd.,

4.4.3. Zawierać treści o charakterze dyskryminacyjnym czy rasistowskim,

4.4.4. Powodować naruszenia praw autorskich osób trzecich, ich praw patentowych, praw do znaku towarowego, tajemnic handlowych bądź innych praw wynikających z własności lub też praw związanych z wizerunkiem publicznym lub prywatnością i poufnością,

4.4.5. Naruszać jakichkolwiek przepisów prawa oraz chronionych prawnie interesów innych Użytkowników lub osób trzecich,

4.4.6. Mieć charakter obsceniczny lub nieprzyzwoity,

4.4.7. Zawierać wirusów komputerowych, wirusów typu makro, „koni trojańskich”, robaków lub jakichkolwiek innych elementów stworzonych w celu przeszkadzania, zakłócania bądź przerwania zwykłych procedur operacyjnych komputera lub potajemnego przechwytywania, uzyskiwania dostępu bez upoważnienia bądź pozbawiania posiadania systemów, danych lub informacji osobowych,

4.4.8. Powodować zakłóceń w pracy Serwisu, jego zniszczenia, lub działania w sposób powodujący osłabienie, w jakikolwiek sposób, jej skuteczności lub funkcjonalności.

4.5. Niezależnie od powyższego, Użytkownik nie ma prawa korzystać z Serwisu w jakikolwiek sposób sprzeczny z istotą niniejszej umowy, a szczególności zabrania się:

4.5.1. Ingerencji w jakiekolwiek urządzenia lub rozwiązania techniczne, będące częścią składową Serwisu,

4.5.2. Korzystania z Serwisu w sposób utrudniający dostęp innym użytkownikom,

4.6. Usługodawca ma prawo, bez uszczerbku dla innych uprawnień, w trybie natychmiastowym wystosować ostrzeżenie, zawiesić lub przerwać proces rejestracji czy też korzystania z Portalu przez Użytkownika oraz odmówić świadczenia na jego rzecz usług bez powiadamiania go o tym w każdym przypadku naruszenia przez niego niniejszej Umowy lub przepisów prawa.

 1. KOMUNIKACJA, ZMIANY UMOWY I UREGULOWANIA KOŃCOWE

5.1. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w treści niniejszej Umowy, w dowolnej chwili, w drodze powiadamiania Użytkownika o tym fakcie pocztą elektroniczną oraz umieszczania zmienionej wersji Umowy w Serwisie. Każda zmieniona wersja Umowy będzie regulować nowe rejestracje Użytkownika, licząc od daty jej upublicznienia. Zmieniona Umowa zacznie obowiązywać dotychczasowych Użytkowników po upływie 30 (trzydziestu) dni licząc od dnia powiadomienia.

5.2. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę za 1 miesięcznym wypowiedzeniem bez podania przyczyn.

5.3. Ponadto Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli zostaną naruszone postanowienia Umowy lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Serwis będzie wykorzystywany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.

 1. INNE

6.1. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie, a sądem właściwym dla rozpatrywania sporów z umowy jest sąd dla miasta rejestracji firmy.

Zespół PMN BOBREK Oddz. BEPIS.

ZASADY UŻYTKOWANIA

 1. WPROWADZENIE

Zapewnienie maksymalnej ochrony danych osobowych oraz gwarancja zachowania prywatności użytkowników Serwisu to dla naszej firmy sprawa nadrzędna. Każdy z użytkowników, akceptując opisane niżej zasady oraz umowę z użytkownikiem wyraża zgodę na posługiwanie się i ujawnianie swoich danych przez naszą firmę. Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych i prywatności są integralną częścią umowy z użytkownikiem i brak ich akceptacji jest równoznaczny z rezygnacją z korzystania z usług świadczonych przez nasz Serwis. Użytkownik zatem, już poprzez sam fakt rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie nam swoich danych osobowych w zakresie przedmiotowym korelującym z działalnością Serwisu. Zasady polityki prywatności wchodzą w życie z dniem 01.01.2015 roku i obowiązują bez wyjątku każdego użytkownika korzystającego z naszych usług. Z uwagi na to, iż w poszczególnych krajach przepisy prawne w różnym stopniu szczegółowości i rygoryzmu regulują zagadnienia ochrony danych osobowych, nasza firma wdrożyła system bezpieczeństwa, który w najwyższym stopniu chroni przed ingerencją w te dane osób niepowołanych.

 1. DANE OSOBOWE

Każdy użytkownik ma możliwość wglądu i aktualizacji swoich danych osobowych. Informacje zgromadzone przez nas w pliku utworzonym dla każdego użytkownika mogą zostać przekazane jedynie właściwym instytucjom w związku z niezgodnym z prawem korzystaniem z usług świadczonych przez Serwis, celem rozwiązania potencjalnych sporów lub problemów, uczynienia zadość wymogom prawa, wykrycia błędów, oszustw i innych przejawów niezgodnego z prawem działania. W szczególnych sytuacjach, np. w przypadku naruszenia dóbr osobistych, takich jak: twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza, itp., mogą zostać udostępnione dane tylko na pisemny wniosek strony, która udokumentuje, iż doszło do bezprawnego naruszenia jej prawa. Zasób archiwizowanych przez naszą firmę danych związanych z funkcjonowaniem Serwisu może więc w niektórych sytuacjach zostać wykorzystany dla celów dowodowych. Na wniosek użytkownika możemy usunąć jego dane z bazy danych. Odmowa usunięcia może być jednak uzasadniona w przypadku, gdy nie zostały uregulowane zobowiązania finansowe związane ze statusem zarejestrowanego użytkownika, zachodzi prawdopodobieństwo niezgodnego z prawem i regulaminem korzystania z naszego Serwisu, czy zaistnieje spór między osobą, która składa takie żądanie, a innym kontrahentem. Równocześnie zapewniamy, iż dane osobowe, których usunięcia użytkownik żąda będą dostępne tylko dla uprawnionych pracowników naszej firmy. W przypadku wątpliwości dotyczących ochrony danych i zasad zachowania prywatności użytkowników pytania prosimy kierować używając danych kontaktowych. Nasza firma nie przekazuje ani nie wypożycza innym firmom danych osobowych do ich celów marketingowych.

 1. OSOBY MAŁOLETNIE

Osoby małoletnie, to jest takie, które nie ukończyły 18-tego (osiemnastego) roku życia nie mogą rejestrować się i korzystać z usług świadczonych przez Serwis.

 1. INFORMACJE GROMADZONE PODCZAS REJESTRACJI

Każdy internauta może przeglądać Serwis, pozostając anonimowym, jednakże z chwilą rejestracji, przestaje być użytkownikiem anonimowym, a podane przez niego jawne dane stają się widoczne dla innych użytkowników Serwisu. W momencie zamieszczenia wypowiedzi, komentarzy lub opinii w Serwisie, albo też w przypadku pozostawienia opinii o innych użytkownikach, w zakresie dozwolonym przez prawo zbierzemy te informacje i zatrzymamy te z nich, które są nam niezbędne do prawidłowego świadczenia przez nas usług. W celu poprawy jakości funkcjonowania Serwisu oraz podwyższenia stopnia satysfakcji użytkowników nasza firma może przekazywać w formie elektronicznej informacje o charakterze reklamowym, administracyjnym i tym podobne treści. Każdy Użytkownik winien pamiętać, że wszelkie treści umieszczane przez niego w Serwisie bez zastrzeżeń określonych praw są ogólnodostępne dla innych Użytkowników, którzy mogą w/w informacje wykorzystywać w granicach przewidzianych Umową z Użytkownikiem i przepisami prawa. Użytkownikom nie wolno rozsyłać wiadomości niezwiązanych z normalnym funkcjonowaniem Serwisu, wiadomości niepożądanych (spamu) lub informacji, które naruszałyby postanowienia umowy z użytkownikiem. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek danych osobom niepowołanym poprzez nierzetelność samych użytkowników wynikłą w procesie wzajemnej wymiany danych.

 1. KONTROLA HASŁA DOSTĘPU

Każda zarejestrowana osoba ponosi odpowiedzialność za ochronę swojej nazwy i hasła dostępu. Za wszelkie działania podejmowane z wykorzystaniem nazwy użytkownika i hasła dostępu danego użytkownika, odpowiedzialny jest wyłącznie dany użytkownik. Przestrzegamy przed udostępnianiem osobom trzecim tych danych, co może skutkować niekorzystnym dla danego użytkownika rozporządzeniem jego danymi osobowymi i pociągać za sobą konsekwencje natury prawnej, np. naruszenie przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej, niewywiązanie się z zawartej umowy, czy nawet działania przestępcze. W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, iż osoba niepowołana posiada dostęp do konta użytkownika, zaleca się niezwłoczną zmianę hasła dostępu według procedury wskazanej w Serwisie.

 1. BEZPIECZEŃSTWO

Dane traktowane są jako wartość, która musi być chroniona przed utratą lub nieuprawnionym dostępem. Do ich ochrony stosowane są środki zabezpieczające natury proceduralnej i technicznej w oparciu o różne techniki bezpieczeństwa, pozwalające maksymalnie chronić prywatność przed nieuprawnionym dostępem ze strony użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości związanych z zachowaniem prywatności użytkowników lub ochroną ich danych osobowych pytania prosimy kierować używając danych kontaktowych.

 1. ZMIANY ZASAD ZACHOWANIA POUFNOŚCI

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian niniejszych postanowień, w dowolnej chwili, w drodze powiadamiania Użytkownika o tym fakcie pocztą elektroniczną oraz umieszczania zmienionej wersji Polityki Prywatności w Serwisie. Każda zmieniona wersja Polityki Prywatności będzie regulować nowe rejestracje Użytkownika, licząc od daty jej upublicznienia. Zmieniona Polityka Prywatności zacznie obowiązywać dotychczasowych Użytkowników po upływie 30 (trzydziestu) dni licząc od dnia powiadomienia. W sytuacji, gdy użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian będzie to równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usług świadczonych przez naszą firmę.

Zespół PMN BOBREK Oddz. BEPIS